محرم یهته

محـــــــــــــرم بو اباس غم بیاری

هما پیراهــــــــــن ساده م بیاری

بگو خی شاعرون ای روز یکشنبه

که با خود شعــــــــرون ماتم بیاری

بخونین شعر غــــــــم تا زوز محشر

مبادا پیش عبـــــــــــاس کم بیاری

/ 0 نظر / 18 بازدید